NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Státní zámek Lemberk

 

Článek 1 - NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA

1. Návštěvní sezóna trvá od  1. dubna do 31. října 2017.
2. Objekt je v návštěvní sezóně zpravidla přístupný denně mimo pondělí.      
3. Prohlídky se konají:  
    duben a říjen (soboty, neděle a svátky)                       9:00 – 15:00 hodin
    květen, červen a září (úterý–neděle)                            9:00 – 16:00 hodin
    červenec a srpen (úterý–neděle)                                  9:00 – 16:30 hodin
4. Poslední prohlídka je shodná s hodinou konce návštěvní doby objektu.
5. Délka prohlídky trvá: První okruh cca 60 minut, Druhý okruh cca 30 minut, Třetí okruh a středověká věž individuálně – bez průvodce
6. Pokud je pondělí státem uznaným svátkem, je zámek veřejnosti přístupný a zavíracím dnem je úterý.
7. V dubnu a říjnu je objekt přístupný pro předem ohlášené výpravy i ve všední dny kromě pondělí.
8. Areál volně přístupných prostor tvoří přístupové mosty, nádvoří a konírna zámku. Jejich otevření a uzavření je shodné s návštěvní dobou zámku.    

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1. Pokladna zámku se otevírá v 8:50 a dále je otevřena v souladu s návštěvní dobou objektu. Čas první prohlídky je uvedený u pokladny, umístěné v chodbě východního křídla zámku, přístupné z nádvoří.
2. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Interval je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
3Prohlídka Prvního a Druhého okruhu se koná pouze ve skupinách za přítomnosti průvodce. Méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, zaplatí vstupné jako při minimálním počtu osob ve skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek.
4. Počet návštěvníků ve skupině činí max. 50 osob.
5. Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava     alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.
6. Správa státního zámku Lemberk si vyhrazuje právo vyjmout z prohlídkového okruhu zámeckou kapli, pokud se v ní v dané chvíli pořádají svatební obřady,     bohoslužby, koncerty či jiná kulturní vystoupení.

Článek 3 - VSTUPNÉ

1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, ÚPS na Sychrově. Výměr je vyvěšený na viditelném místě u     pokladny památkového objektu. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením trasy a času pro jednu určitou prohlídku.
3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
5. Snížené vstupné se poskytuje po splnění daných podmínek, jehož výši určuje platný cenový výměr.
6. Rodinné vstupné se poskytuje po splnění daných podmínek (2 dospělí + max.3 děti do 15-ti let), jehož výši určuje platný cenový výměr.
7. U hromadných návštěv dětí mladších 6 let (Mateřské školy atd.) bude za osobu účtován paušální poplatek, jehož výši určuje platný cenový výměr.

Článek 4 - PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

1. Státní zámek Lemberk je historickým areálem, kde jsou zachována torza zdí, původních konstrukcí a skalního podloží. S ohledem na specifickou situaci jsou návštěvníci povinni věnovat zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a v nejvyšší míře dbát na bezpečnost dětí.
2. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
3Prohlídka objektu a sbírek v určené prohlídkové trase se může konat jen za stálé přítomnosti průvodce, který této skupině zároveň podává odborný výklad.     Návštěvníci jsou povinni řídit se při prohlídce pokyny průvodce nebo jiného pracovníka správy objektu.
4. 
Během prohlídky interiérů a exteriérů je návštěvník povinen věnovat zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, jednotlivým stupňům schodiště, případně jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu.
5. 
V areálu zámku je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
6. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu, vydaných v zájmu jejich bezpečnosti, ochrany kulturní památky, bezpečnosti sbírek a     bezproblémového zajištění návštěvního provozu. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.     Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu zámku monitorovány kamerovým systémem.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do objektu zakázán.
3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách     památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky i jiný národní majetek v areálu objektu.                    
Zejména je zakázáno:
a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
b) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy, a podobnou činností) výklad průvodce 
Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
d) kouřit v prostorách celého areálu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
e) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
f) vhazovat cokoli do kašen, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a    pořádek
g) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola     lze v objektu odkládat na vyhrazených místech.
h) volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán
7. V interiérech zámku je fotografování a filmování v průběhu prohlídky povoleno pouze pro osobní potřebu, výjimku tvoří zámecká kaple a Clam-Gallasovské     apartmá, zde je focení a filmování zakázáno. Je zakázáno užití blesku, stativu, selfie tyče, dronů nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik. Při fotografování a filmování je zakázáno opouštět prohlídkovou trasu, opožďovat se za skupinou či jinak narušovat návštěvnický provoz.
8. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů.
9. Je zakázáno fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v areálu památkového objektu používat ke komerčním účelům, dále ji šířit a publikovat v tištěných i     elektronických médiích bez výslovného povolení NPÚ, ÚPS na Sychrově.
10. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli.
11. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou  správu na Sychrově, Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov; Mgr. Lucie Bidlasová, tel: 482 360 006 či 773 775 944, e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Národní památkový ústav, ÚPS na Sychrově         
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel

Správa památkového objektu                                
Mgr. Renata Černá, kastelánka